מדריך למדות טובות

מדריך למדות טובות

לכן צריכים "מדריך למדות טובות", הלא המה ספרי המוסר. על ידי שאדם לומד בהם, אט אט נכנסות בו יראת שמים ומדות טובות, עד אשר ישתלם בכך, כאשר יהיה עקבי לקיים את כל אשר לומד, כל אחד כפי יכלתו.

חיוב לימוד המוסר

וידוע מה שכתב ב"משנה ברורה" (סי' א שעה"צ סקכ"ו) בשם ה"חיי אדם", שלימוד המוסר הוא חיובי יותר מלימוד משניות.

ומרן החיד"א בספר "מורה באצבע" (סי' א אות יז) כתב, שילמד ספרי מוסר תדיר. וב"צפורן שמיר" (סי' ד אות נג) כתב, וזו לשונו: צריך בכל יום לקרוא מוסר איזה שיעור, ורבו כמו רבו ספרי מוסר, לכן יקרא בספר אחד שיעור עד תומו ואחר כך יקח אחר, וכן על זו הדרך.

ובכל אחד ימצא התעוררות חדשה, ויקיים "החזק במוסר אל תרף" (משלי ד). ולא עוד אלא שאפילו בספר שקראוֹ כמה פעמים, כשיחזור לקרותו – יתעורר בדבר שעדיין לא התעורר, כאשר צדיק יבחן. ע"כ.

קרוב שיגבה לבו

וב"ברכי יוסף" (סי' א אות ט) כתב: ראוי לכל תלמיד חכם שיקבע עת כפעם בפעם ללמוד בספרי מוסר, כי כל הגדול מחבירו יצרו גדול, ואיידי דטריד (אגב שטרוד) בגופי הלכות, ומחדש בטובו חידושי תורה, קרוב שיגבה לבו וכיוצא.

וקיבלתי כי בכלל מה שאמרו חז"ל דתורה תבלין ליצר הרע, הוא תוכחת מוסר מרבותינו ז"ל קמאי ובתראי (ראשונים ואחרונים). ע"כ. ואם הדברים אמורים בתלמידי חכמים, קל וחומר אנו אזובי הקיר.

וראה בספר "ענף עץ אבות" (עמ' תי ד"ה אוהב את התוכחות) שכתב כמו כן כי תלמידי חכמים צריכים להזהר בזה, וכך גם יהא לימודם "נקי" יותר, ויותר נקרא "לשמה". ושמי שאינו לומד מוסר, עלול מאוד למידות רעות, ובפרט בדורנו זה, גאוה וזלזול באחרים, אף בתלמידי חכמים, ואף בגדולי הדור. ע"ש.

שלושת ספרי המוסר היסודיים

וידועים הם שלושת ספרי המוסר היסודיים: "מסילת ישרים", "ארחות צדיקים" ו"שערי תשובה". שמובא בספר "חסד נעורַיך" (להאדמו"ר מ"תולדות אהרן" עמ' קמח. ע"ש) שקודם ילְמד אותם, ואחר כך ילְמד ספרי מוסר אחרים.

לימוד מוסר למעשה

ויש לזכור כלל גדול בלימוד המוסר, כי ייעודו אינו לתוספת חכמה והרחבת הידע בלבד, אלא ספרי המוסר כולם נועדו לכך שיקיימו את כל הכתוב בהם (ור' ב"ספר חסידים" סי' לח).

לכן לפני שפותח ספר מוסר ללמוד בו, יקבל על עצמו (בלי נדר) שדבר אשר הוא כדרגתו, ישתדל לקיימו בכל יכלתו. וכן אחר לימודו – כשיקום מן הספר, יחשוב מה יוכל לקיים (ר' ב"אגרת הרמב"ן" וב"ספר חסידים" סי' תתקמד).

ואשרי אדם שומע לדברי רבותינו ז"ל, לשקוד על דלתות ספרי המוסר יום יום, ואם כן הוא עושה – יזכה בעזרת השם יתברך להיות מאנשי מידות ובכך לנחול ש"י (310) עולמות.

סגור לתגובות.