כל רעה, רק לא אשה רעה

כל רעה, רק לא אשה רעה

ואין דבר קשה לאיש יותר מאשה רעה, וכמו שאמרו חז"ל (שבת יא.): "כל רעה ולא אשה רעה", ואמרו (מדרש עשרת הדברות דיבור השביעי): אשה רעה – אין קץ לרעתה, ורעה יותר מגיהנם.

וקשה היא לו יותר ממוות ככתוב (קהלת ז) "ומוצא אני מר ממוות את האשה", וזה הרי נאמר על אשה רעה (ראה ברכות ח. וע' יבמות סג.). כי היא עיקר החומה והמגן שלו וכו' (כנ"ל), והיא עיקר הבית, שעל כן נקראת "עקרת הבית" (במדב"ר פי"ד סי' ח), ואם אותה אין לו כי רעה היא – מה יש לו.

האשה תכבד את בעלהּ

לכן תשתדל כל אשה לעשות ככל אשר תוכל, בכדי שתהא לבעלה נחת רוח, ויוכל לבצע תפקידו בתורה, תפילה ומעשים טובים, שבשכר זה זוכה האשה לעולם הבא באופן היותר מושלם (ברכות יז. וע' פנ"י שם) וכן בלכתו לעבודה, שיהא שרוי ברוגע המחשבה.

ועזרתה זו מאד חשובה, עד שאף על ידי מילה טובה בבוקר, כל יומו מקבל צורה אחרת לגמרי. ועל כך אמרו חז"ל (יבמות סג:): בֹּא וראה כמה טובה אשה טובה, שהכתוב משבחה שנאמר "מצא אשה מצא טוב".

לצאת מן המחלוקת

ובזמן חילוקי דעות בין בני הזוג, מובא בגמרא (ב"מ נט.) כי בעניינים הנוגעים לרוחניות – יעשו כדעתו (כמובן כאשר מקור דבריו מן התורה, וכדעת חכמים), והנוגעים לגשמיות – כדעתהּ.

עשו לכם רב

וכמובן שהכל – כּדת יֵעשה, שישתדלו שניהם בכל דעותיהם, שתהא דעתם שווה לדעת קונם, הוא השם יתברך, כלומר שירצו תמיד לעשות רצונו יתברך, וזה רק על ידי שיעשו להם רב הבקי בתורה, ויראת השם בכל מעשיו, ובכל מחלוקת ביניהם ישאלו דעתו, וכל אשר יאמר יקבלו בלא עוררין, וכן יעשו.

ועל ידי זה יזכו להקים בית של צדיקים ותלמידי חכמים, צדקניות צנועות ויראות שמים, לתפארת אומתנו ותפארת משפחתם. והאמת והשלום אהבו.

סגור לתגובות.