כך היא הדרך – ליפול ולקום

כך היא הדרך – ליפול ולקום

נאמר בספר משלי (פרק כד) "כי שבע יפול צדיק וקם". ומובא בשם הגר"י הוטנר זצ"ל, כי אין כוונת הפסוק לחדש לנו שעל אף כי קרה ונפל הצדיק ברוחניות כמה פעמים – בכל זאת הוא קם, אלא זהו תיאור המציאות אצל כל צדיק, שכך היא הדרך – ליפול ולקום, ובהכרח עוברים את הנפילה. ע"כ.

וכל הצדיקים נופלים אף הם פעמים רבות, ומעלתם היא בכך שאינם מתיאשים אף פעם, אלא מיד קמים מן הנפילה, ומתנערים מן העפר, מְשַל העצבות והעצלות (לקו"מ ח"א סי' קפט).

וכן עושים תשובה, וממשיכים בכל כוחם בעבודת השם יתברך, ונזהרים מכאן ולהבא מן החטא יותר ויותר מאשר קודם לכן (ועיין ב"לקוטי מוהר"ן" ח"א סי' ו).

טעות מושרשת

וזוהי טעות מושרשת לצערנו, לחשוב כי הצדיקים היו עובדים את השם יתברך בלא נפילות במשך כל ימי חייהם מתחילה ועד סוף.

ודבר זה אמנם מייאש רבים מאיתנו, אך אין הדבר כן כלל, אלא עברו עליהם נפילות מהן קלות ומהן קשות מאוד אשר תיצלנה אזני השומעים, היאך ייתכן שנפלו הצדיקים בדברים כאלו.

ובכל זאת צדיקים הם לפני השם יתברך, מפני שלא התייאשו בשום אופן, ולא השתהו בנפילות, אלא תמיד קמו בזריזות מהנפילות וכנ"ל, "ואנחנו קמנו ונתעודד", וזוהי כל מעלתם, שלא התייאשו אף פעם, אלא תמיד פתחו דף חדש בעבודת השם יתברך, והמשיכו בדרכם בכל הכוחות.

אין להתייאש

והנה על כל אדם עוברות בכל יום נפילות רבות בעבודת השם יתברך, זאת אומרת שפעמים רבות מתגבר עליו היצר הרע ומפילו ממדרגתו הרוחנית שהיה בה, או אף גורם לו לעבור עבירה חמורה חלילה, וכן שאר סוגי נפילות. והעיקר הוא כי אין להתייאש כלל, אלא לקום מהנפילה ולהתחיל בכל פעם מחדש.

וכן אמר הצדיק ר' נחמן מברסלב זצ"ל: "אין יאוש בעולם כלל" (לקו"מ ח"ב סי' עח). ורצונו לומר כי לא רק שאין לאדם להתייאש מכל העובר עליו, אלא שגם אם ירצה להתייאש ולהפקיר לגמרי דרכו הטובה – לא יוכל!

סגור לתגובות.