בן תורה אברך – סיפור מיוחד

סיפור

על בן תורה אברך הוא בעל המעשה דנן הוא אברך כולל בעל משפחה גדולה, שמצא את עצמו בערב חג הפסח במצב קשה במיוחד. לא די שהיה עליו לגייס כספים להוצאות החג, עוד השתרגו עליו חובות רבים שבדיוק עכשיו הגיע עת פירעונם. החג הלך והתקרב, ובידו לא היה מאומה.
היה זה יום אחד של ערבי פסחים, הוא הלך ברחוב ופגש לתומו ידיד טוב, הלה נראה משולהב ביותר ועם פנים קורנות וחגיגיות.
מה פשרה של צהלת הפנים הבלתי שגרתית בסתם יום של חול?

האם זכית לכתוב ספר תורה?
הידיד נפנה אליו והסביר לו בעצמו: הוא חווה היום מקרה מיוחד של השגחה פרטית. כבר זמן מה הוא מנסה לפגוש מישהו לצורך דבר מה חשוב ביותר, אך מחמת סיבות שונות הדבר לא התאפשר. הדבר נמשך תקופה ארוכה והעניין הציק לו מאוד. הוא התפלל רבות להקב״ה שיצליח לקיים את הפגישה למרות המכשולים השונים. והנה היום הזה אירע לו נס אמיתי: הוא נתקל באיש במהלך אירוע מסוים, באופן מקרי ופלאי ביותר. אלא שכאן הוסיף הידיד ואמר עוד דבר חשוב. מלבד התפילות הרבות להקב״ה, הוא גם השקיע רבות באמירת "פסוקי ביטחון" כל העת, מתוך התבוננות והפנמה רבתי.
הענין של אמירת פסוקי ביטחון מובא בספרים רבים בשם המהר״ל מפראג, וכך למשל מובא בספר "מצוות הבטחון" (בהקדמה): "נמצא כתוב הגאון החסיד מופלג בדורו נר ישראל עמוד הימיני מורנו ורבנו רבי לייב אב״ד פראג הנקרא המהר״ל מפראג, שיאמר כל אדם פסוקי ביטחון מהתורה כדי לחזק את עצמו בביטחון ובאמונה, כי זה עיקר דת הישראלי, וצריך להתחזק בזה מאוד, ואחר אמירת הפסוקים יבקש מאת ה׳ שיזכהו להיות חזק מאוד באמונה וביטחון כרצונו יתעלה".
עוד מובא שם בשם המהר״ל (בשם זקנו הגאזן רבי חיים) כי פסוקי בטחון מסוגלים לבטל גזרות קשות, והיו אומרים פסוקי ביטחון במערכות המלחמה ושמו ביטחונם חזק בהקב״ה והיו ניצולים, וכן מסוגל הוא
לומר פסוקי ביטחון לפני משא ומתן וכל עסק שהוא". החבר קנה חוברת קטנה שמלוקטים בה כל פסוקי הביטחון המפוזרים בתנ״ך, ובכל עת שהיה יכול קרא את הפסוקים בהטעמה ובכוונה.
הוא חש בטוח בכל מאודו כי בזכות התחזקותו הגדולה באמונה וביטחון על ידי אמירת הפסוקים זכה היום לישועה שכה ציפה לה.
ואת כל המעשה הזה וכל הדברים הללו שומע מיודענו מפורשות מפי הידיד באמצע הרחוב.
הוא חש והבין שהמילים הללו נשלחות אליו במיוחד משמי שמים, כמענה אמיתי למצבו הכלכלי העכשווי. לא סתם במקרה הוא נפגש עמו עכשיו ושומע מפיו את הדיבורים המחזקים.
הוא מתהלך כל העת דאוג ומוטרד בדבר צרכי החג והחובות שעליו לפרוע – אך משמים קוראים אותו היום הזה לגדולות. אסור שמצב הקושי וחוסר הוודאות ידכדך ויבהיל אותו. תפקידו עכשיו להתרומם ולהישען גם הוא בכל כוחו על אביו שבשמים.


מה שטוב כל כך לידידו – בודאי מצוין ונכון בשבילו. לא נבראו רעמים אלא ליישר עקמומיות שבלב, ולא נברא הקושי בערב החג אלא בשביל שיתחזק גם הוא באמונה וביטחון בהקב״ה, שזהו עיקר דת הישראלי.
אם זימנו אותו משמים לשמוע עכשיו על גודל העניין של פסוקי הביטחון, הרי זה אות וסימן שהדברים קשורים ומכוונים גם אליו.
הוא השיג לעצמו את החוברת עם פסוקי הביטחון והתחיל להתמסר לכך במלוא המרץ, היה זה כשבוע וחצי קודם החג. הטרדות והעבודות היו מרובות, אך בכל רגע פנוי היה נפנה ומשנן את הפסוקים הקדושים, מחדיר לעצמו את הדברים שוב ושוב, עוד ועוד, ומשיב אותם אל המוח ואל הלב. במשך שלושה ימים תמימים השקיע במשימה את כל מאודו. עוד לא היה לו קצה של מושג כיצד ייצא מהסבך, אך הוא לא היה מונח עוד בבעיות הכלכליות, עסוק היה בלהחדיר בנפשו ורוחו את אור האמונה ושלוות הביטחון.
ימים ספורים חלפו, מאורעות מעניינים החלו להתרקם לפתע מול עיניו המשתאות. מעניין מאוד, כשהיה טרוד ובהול שום דבר לא זז, רק לאחר שהצליח להירגע החלו העניינים להסתדר.
הסנונית הראשונה היתה כאשר התקשר אליו ראש הכולל שאצלו למד לפני זמן רב. הלה נותר חייב לו בשעתו סכום מכובד, ועד היום לא פרע אותו בטענות שונות ומשונות. הוא כבר לגמרי התייאש מהסכום, אך עכשיו קיבל ממנו טלפון מפתיע ובו בישר לו כי ממתין לו ציק על מלוא סכום החוב.
היה זה סכום הגון ששחררו באחת מהלחץ המעיק.
והסנונית הזו רק בישרה על ההמשך שלא איחר להגיע. דודתו התקשרה אליו וסיפור חדש ומעניין בפיה: הסבא נתן לה לפני סוכות (חצי שנה קת-ם) סכום גדול לחלקו לכל הנכדים הנשואים. כולם קיבלו אכן את חלקם ברינה ותודה, אך שמו שלו נפקד משום מה מהחלוקה החגיגית. איננה יודעת כיצד זה קרה, אך בכל מקרה הוא יפוצה כדת וכדין לפני חג הפסח המתקרב ובא. הוא יקבל גם את מנתו האבודה של סוכות, ועוד תוספת מרובה על חשבון החג הנוכחי.
וכאילו לא די בזאת, הנה התברר לו שאחד מאחיו רשם אותו שלא בידיעתו לאחד הכוללים המעניקים תמיכה לחבריהם קודם החג. בדיוק בשנה זו קיבל אותו כולל תרומה גדולה מאוד מאחד הגבירים וסכום
הקמחא דפסחא היה גבוה במיוחד, כשהתורמים מאפשרים לראשי הכולל להעניק מילגה גם לאברכים עמלי תורה שאינם לומדים דוקא בין כותלי הכולל.
"סופו של דבר, הגעתי לחג כשאני גדוש ומלא ולא חסר לי דבר", מספר האברך בשמחה ובהתפעלות, "ואפילו נותרתי עם עודפים ביד".
הביצה האחרונה מקניות הפסח האדירות נאכלה זה מכבר, כסף בא וכסף הולך, אך ההתרוממות הרוחנית של שלושת ימי פסוקי הביטחון לעולם עומדת.
(בך בטחנו – שמנת, מאת הרב צבי נקר)

הסדר כמו חצי עבודה

הסדר כמו חצי עבודה

מורגל בפי אנשים לומר "עשית סדר עשית חצי עבודה" (וע' ב"שיחות הר"ן" סי' רלד), כלומר שהעבודה בלא סדר, מסובכת היא ומבולבלת, ולוואי שבסופו של דבר תֵעשה כראוי. וכשהיא נעשית תוך כדי סדר – הכל פשוט וקל, ובסופו של דבר כלתה ונגמרה המלאכה בצורה הראויה, בעזרת ה'.

סדר בעבודת ה'

ולא רק בעסקי העולם הזה צריכים את הסדר, אלא גם ובעיקר בענייני תורה ומצוות, ובכך בא הכל בעתו ובזמנו בצורה הראויה.

משום שהבדל גדול יש בין מי שעתותיו בידו, וסִידר לעצמו קביעות, שבשעה זו לומד, ובשעה זו מתפלל, ובזו יוצא לעבוד, וזמנו של זה לא כזמנו של זה, שאין זמן אחד נכנס לתוך זמנו של השני.

כלומר שבשעת הלימוד שום דבר לא יפריעהו מקביעותו זו, וכן בשעת התפילה לא יקְרב זר ושום מעשה אחר לעשותו אז, כי הזמן מוקדש לתפלה, וכן על זו הדרך בכל עסקיו של אדם (ר' שבת י. ור' בס' "שיח שרפי קודש" ח"ו סי' שנח).

ואף כי לפעמים מוכרחים לשנות מן המתוכנן, זה ברור וודאי, ו"ההכרח לא יגונה", אלא שהדברים הנ"ל אמורים בדרך כלל.

לרשום סדר יום

וכן מי שזיכהו השם יתברך ללמוד במשך רוב שעות היום, יסדר את יומו באופן מפורט, בשעה זו קם, בזו מתפלל, בזו אוכל, בזו לומד וכו'. וכן בעניין הלימוד, בשעה זו לומד בספר זה, ולאחר מכן בספר אחר וכו'.

וכן כתב בספר "חובת התלמידים" (פ"ה), שירשום אדם לעצמו סדר יום קבוע, מה יעשה בכל שעה, ע"ש. ועליו יחזור מדי יום ביומו, סדי"ק סדי"ק הדרן עלך, סדר יום קבוע עליך נחזור, ואחריך נחַזר לקיים.

ויבקש ויתפלל הרבה להשם יתברך לזכות לסֵדר במעשיו ובענייניו, כי יש על עניין זה יצר הרע גדול מאוד, המפריע לאדם מלהיות מסודר בענייניו, משום שסדר – הוא מצד יצר הטוב, ואי סדר – מצד יצר הרע. אשרי הזוכה לסֵדר יום קבוע, ממנו לא יזוע ולא ימוט לעולם.

קבלת היסורים היא על ידי שתיקה ותפילה

קבלת היסורים היא על ידי שתיקה ותפילה

וזוהי הנקראת קבלת יסורים באהבה, וכמו שאמרו חז"ל (ברכות סב.) "קבלה דיסורי שתיקותא ומבעי רחמי", קבלת היסורים היא על ידי שישתוק ויבקש רחמים על יסוריו שיחלפו ממנו. וכשאדם מחרפו ומביישו, אין לך יסורים גדולים מאלו, וכשמקבל זאת בדרך הנ"ל אשרי חלקו.

שהרי אמרו חז"ל כי הנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים, עליהם הכתוב אומר כי יבהיק זיוום לעולם הבא שנאמר "ואוהביו כצאת השמש בגבורתו" (יומא כג.).

ויש לפרש בס"ד כי המקור לעניין קבלת היסורים בשתיקה ובתפלה הנ"ל, הוא מן הפסוק "דום לה' והתחולל לו" (תהלים לז), "דום" – ענין שתיקה, ו"התחולל" – ענין תפילה ובקשת רחמים, וכמו שנאמר "ויחל משה" (וע' ברכות ל:), ובאותו הפרק בתהלים מדובר על צרות ויסורים שעוברים על האדם.

סובל וסבלן

וזהו כלל יסודי מאוד לחיים טובים ושקטים – לסבול ולהיות סבלן, שהם משורש אחד. כלומר שעל ידי שיסבול כל הבא עליו וישא המשא הכבד של יסוריו, יוכל להיות סבלן בתגובותיו ולא למהר ולהגיב בתקיפות.

וכדאי מאוד להיות מוכנים לסבול יסורים בזה העולם, שהרי אמר החכם "מי שלא מוכן לסבול מעט, יסבול הרבה" ("שיח שרפי קודש" ח"ב סי' ו).

לזכות לסבלנות

ובכדי להגיע למדה זו, צריכים הרבה אמונה אשר כל העובר על האדם, בין טוב, בין מוטב – הכל משמים (כי אין רע משמים חלילה, אלא או טוב או מוטב, שמוטב שכך יהיה – לטובת האדם). לכן יסבול כל הבא עליו, ויהא סבלן בתגובותיו, הן בדיבור והן במעשה.

המעביר על מדותיו – מעבירין כל פשעיו

ועל ידי זה כולם יהיו עמו בשלום, וכן הוא יהא בשלום עם כולם, אהוב למעלה ונחמד למטה, כי גם בשמים מעריכים מאוד מדה זו ובוחנים את בני האדם אם יסבלו ויהיו סבלנים, אם לא, וכאשר האדם עומד בנסיון זה, ומעביר על מדותיו, אינו מקפיד, אלא סובל וסבלן – מעבירין ממנו כל פשעיו (ר' ר"ה יז.).

ממדת הסבלנות – לדבר בנחת

וכבר כתב הרמב"ן באגרתו עצה על כיוצא בזה – שיהא דיבורו בנחת עם כל אדם. וכשיתרגל לכך, לא יוכל להוציא מלים מפיו מבלי לחשוב כיצד להוציאן.

כי חייב מצד הרגלו שנעשה טבעו – לדבר בנחת, ואם כן – אף אם יכעיסוהו, הרי לא יוכל לכעוס בחזרה, ויחשוב כיצד לומר בנחת דברי תוכחה המתקבלים על הלב. אשרי אנוש יעשה זאת ובן אדם יחזיק בה.

תשועה – ברָב יועץ

אהב את ה"שמא" ושנא את ה"מה בכך"

ואמרו חז"ל (דרך ארץ זוטא א) אהוב את ה"שמא" ושנא את ה"מה בכך". כלומר, שכאשר ניצב ספק בפני האדם, אם מעשה מסוים מותר הוא או אסור, כשר או טרף, טמא או טהור וכו', אל יורה לעצמו היתר לאמור "מה בכך", ומה כבר יכול להיות, זוהי דרך הרדודים באמונתם, רחמנא ליצלן.

אלא צריך להתיירא "שמא" יש כאן חלילה איסור, ועדיף אם כן להמנע ממעשה זה, ואף אם יש מקום לומר שמותר, על כל פנים ספק הוא, וצריכים לשאול רב, יורה יורה, ידין ידין, ואת אשר יאמר נעשה ונשמע. וזהו שאמרו: אהב את ה"שמא" ושנא את ה"מה בכך", כי בכל מקום שיש ספק, צריכים לחשוש שמא אסור, ואם לא יודעים – לא להכנס לספק.

עיקר היראה – הזהירות מן הספקות

וזוהי יראת שמים אמיתית, וכמאמר רבנו יונה (ברכות א:) "עיקר היראה – הזהירות מן הספיקות". ואם אומר האדם "מה בכך", ניכר שאינו ירא שמים, וענשו בצידו. ולעומתו ערום ביראת שמים ראה רעה ונסתר, רואה מקום של ספק איסור ובורח תכף ומיד. ואשרי אדם המוחה תמיד את זכר עמלק ומסתלק מן הספק.

סבלנות

סוף מעשה במחשבה תחילה

אמרו חז"ל (ברכות כ.) "מתון מתון – ארבע מאות זוזי שויא". ופירש רש"י, מתון – לשון המתנה. ע"כ. והכוונה היא שהמתינות והסבלנות – שווה הרבה, והאדם המיושב בדעתו יש לו לנהוג בה בכל דרכיו.

וכמו שאומרים אנו בזמר "לכה דודי" – "סוף מעשה במחשבה תחילה", לא למהר לעשות, אלא לחשוב לפני כל מעשה, האם כך ראוי, והאם בזה אמצא חן בעיני אלקים ואדם, והאם אין הפסד יוצא ממעשה זה.

ועל ידי כך, יוכל לתכנן כל מעשיו ביישוב הדעת, ויראה ברכה והצלחה במעשה ידיו, בעזרת השם יתברך.

וגם סוף דיבור חייב להיות במחשבה תחילה, וכאשר נאמר "משיב דבר בטרם ישמע אוולת היא לו וכלימה" (משלי יח), "ישמע" – מלשון הבנה, שנאמר "ונתת לעבדך לב שומע" (מ"א ג).

ואמרו חז"ל כי מתכונות החכם אשר היפוכן בגולם, שהחכם אינו ממהר להשיב (אבות ה).

הסבלן ניכר בשעת מריבה וּוִיכוח

ובמיוחד נצרכת הסבלנות בעניין המריבות בין אדם לחברו ובין איש לאשתו וכד', שחייבים אז להשתמש במדת הסבלנות, ולא לקפוץ ולהשיב מלחמה, אלא יקיים בעצמו "ומשמע ודומה ומשא" (בראשית כה).

כמו שפרשוהו (הרמב"ם באגרת תימן ובספר "שיח שרפי קודש") שאף אם ישמע דברים המכעיסים אותו ואינם לרוחו כלל, בכל זאת יִדום (יעצור עצמו מלהגיב מיד), ויסבול משא כבד זה. ואשרי העושה כן כי מעלתו גדלה מאד וכאשר אמרו חז"ל (ר' חולין פט.).

ספק הוא עמלק

ספק הוא עמלק

מובא בספרים כי "ספק" בגימטריא שווה ל"עמלק" (240). ולא לחינם הוא, כי יסוד גדול טמון כאן, והוא כי כאשר מתעורר ספק אצל האדם בענייני עבודת השם יתברך, והוא אינו פותרו, מתחילים היצר הרע וקליפות עמלק להסיתו לַכיוון השלילי יותר שבספק.

ונמצא אם כן כי הספק הוא בעצם מכשול בפני האדם, המתבטא בכך שעמלק בא ומקרר אותו ממחשבתו הטובה, בבחינת "אשר קרְך בדרך" (דברים כה), הנאמר על עמלק, ומכח הספק מביאו להחלטה שלילית.

וכן נאמר בספר המידות (ניאוף אות י): לא תיכנס עם פיתוייך בטוען ונטען, כי אריכת הרגשת החושב, אפילו לבחינת השולל, תפעל הגברת החפץ ותתהפך הרצון אליו. ע"כ. כלומר כשאין החלטה ברורה בקרבו של אדם, והוא מתווכח עם יצרו, עצם המחשבה על כך תביאהו לבסוף לעשות הרע חלילה.

לכן אמרו חז"ל (אבות א) "הסתלק מן הספק", ובמקביל לכך ציותה התורה ואמרה "מחֹה תמחה את זכר עמלק". היינו שיש לו לאדם לפתור כל ספקותיו בהקדם האפשרי.

הרב "נֹח"

ולמעשה, בכל פעם שיש לאדם ספק בדבר מסוים – אם מותר הוא או לא, לא יחליט לעצמו, כי על פי רוב – הפניות לנוחיותו של האדם הן הקובעות את מעשיו, זאת אומרת שהתאוות והרצונות השליליים שבאדם יולידו בו סברות, אף מן התורה, המצדיקות את דרכו הרעה, וזהו הנקרא "סם המוות" שבתורה.

וממילא נעשה אדם רב לעצמו, וכמו שאומרים אנשים בצחות "הרב נֹח שמייקל" – שעושה מה שנוח לו ומיקל בהלכות כפי צורך היצר. ולא זו הדרך, אלא צריך לשאול תלמיד חכם ירא שמים, הבקי בהלכות והליכות, ואת אשר יאמר לו – יעשה. ולא יחשוב לרגע כי יוכל להחליט לעצמו אם כך יעשה אם לא, כי מי שאין לו "שכל של תורה", יש לו ללא ספק "שכל של היצר הרע", אין דבר אמצעי, כי תמיד שואף טבע האדם לנוחיותו וכנ"ל (ור' ב"ספר חרדים" פס"ו אות קמה).

וכבר מובא עניין זה בספרים ("טהרת הקודש", "צדקת הצדיק", "אור לציון", וע' היטב בלקו"מ ח"א סי' סא אות ה), כי מי שעדיין אינו מזוכך דיו, ועדיין שקוע בחמריותו, רוב מחשבותיו אם לא כולן – הן עצות היצר הרע, ובכדי להצליח יש לעשות ההפך מהן.

נס נסתר – בכל יום, לכל אדם

נס נסתר – בכל יום, לכל אדם

וכל זה אמור לגבי נס נגלה, אך נס נסתר – הוא בכל יום לכל אדם, והכוונה היא לנס המתלבש בדרך הטבע, ובקושי האדם שם לב לכך, איך שעניין מסוים הסתדר בדיוק על הצד היותר טוב, ואיך שאדם פלוני הגיע בדיוק בזמן המתאים ביותר, ואיך שעזר לו אך עתה דבר שראה מזמן ולא הבין מדוע הזדמן לו לראותו.

הדוגמאות רבות, וכל אחד יודע בעצמו, ועניין זה הוא הנקרא "השגחה פרטית".

ועל כך אנו מודים להשם יתברך בכל תפלה: "ועל ניסיך שבכל יום עמנו ועל נפלאותיך וטובותיך שבכל עת". אלו הניסים הנסתרים שעושה עמנו השם יתברך, מבלי שנשים לב, ורק משכיל על דבר ימצא טוב (ועיין ב"לקוטי מוהר"ן" ח"א סי' א).

עיקר הבטחון בנס נסתר

ומובא כי הגר"ח מוולוז'ין אמר אשר עיקר הבטחון הוא בנס נסתר ולא בנגלה (קונטרס "עץ החיים" בסוף נפה"ח הנד"מ, מדות, פג).

וניתן לכאורה להסביר דבריו, כי לכתחילה הרי אסור לבטוח בנס נגלה כמאמר חז"ל (תענית שם) "לעולם אל יעמוד אדם במקום סכנה ויאמר עושין לי נס, שמא אין עושין לו נס, ואף אם יעשו לו – מנכּין (מחסרין) לו מזכויותיו". כי במקום סכנה ברורה – ההינצלות ממנה היא נס גלוי שאסור להזדקק אליו.

מה שאין כן במקום שאין ההיזק שכיח, ואינו מקום סכנה ברורה, כך שאף אם יהא נס, יתלבש בדרך הטבע, כי אז נקרא הוא – נס נסתר ולא נגלה, בצירוף לכך שעסקוֹ שם הוא לצורך מצוה – בזה מותר לסמוך ולבטוח שלא תאונה אליו רעה.

ועל כך נאמר (קהלת ח) "שומר מצוה לא ידע דבר רע", ועל זה אמרו חז"ל "שלוחי מצוה אינן ניזוקין" (ע' פסחים ח.:).

אלא שאם אין עסקו שם לצורך מצוה, יש להמנע מלהיות במקום סכנה, אף אם זו אינה ברורה, כי "שטן מקטרג בשעת הסכנה" (בראשית רבה צא ט).

להתחזק באמונת "השגחה פרטית"

לכן ישתדל אדם להתחזק בכל עוז באמונה ובטחון בהשם יתברך בכל עניין, ויחיה ממש באמונת נסים נסתרים המכוּנים "השגחה פרטית", ויבקש על כך מאת השם יתברך, שישגיח להיטיב לו ולשמרו מכל רע.

ועל ידי זה יראה יותר עזרה משמים בענייניו, כאשר מובא בספר "שומר אמונים", כי היותר מאמין בעניין השגחה פרטית – יותר משגיחין עליו מן השמים.

השם יתברך ברחמיו וברב חסדיו, כימי צאתנו מארץ מצרים יראנו נפלאות ויקרב לנו קץ הפְּלָאות, במהרה בימינו אמן.

לעושה נפלאות…

לעושה נפלאות…

נאמר בספר תהלים (פרק לו) "לעושה נפלאות גדולות לבדו – כי לעולם חסדו". והכוונה היא, כי מפני אהבת השם יתברך את עמו, והחסד הנצחי שרוצה לגמול עמנו, משום כך פעמים רבות עושה עמנו נסים ונפלאות אשר לא נבראו בכל הארץ ובכל הגוים.

ניסים כלליים

וכמו שמסופר רבות בתנ"ך ובספרות חז"ל, ראשונים ואחרונים, אשר בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם.

לפעמים רואים אנו את הנס, ולפעמים איננו רואים, בבחינת "אין בעל הנס מכיר בניסו" (נדה לא.), כי אם הגוים בעצמם, הם שרואים את הניסים אשר עושה עמנו השם יתברך.

ועל כך נאמר "אז יאמרו בגוים הגדיל ה' לעשות עם אלה" (תהלים קכו), הם יאמרו, כי יודעים הם מה שזממו לעשות לנו, וראו איך שהקדוש ברוך הוא הפר עצתם וקלקל מחשבתם.

והכל בהשגחה עליונה, ברוך הוא וברוך שמו, שבראנו לכבודו והבדילנו מן התועים וכו', ברוך שעשה נסים לאבותינו ולנו.

ניסים פרטיים

וכן ברצות ה' דרכי איש, או משום שאר חשבונות שמים, עושה השם יתברך נסים ונפלאות גם ליחידים (ברכות נד. תענית ט:), וכאשר יודע כל אחד בעצמו, אשר היו בוודאי כמה וכמה פעמים שהיה ברור לו כי יד ההשגחה העליונה היתה נטויה עליו, ויט אליו חסד, פעמים נס גלוי, ופעמים נסתר.

מדוע בדורנו לא רואים כל כך ניסים גלוים

והנה בדורנו זה, וכן בכל הדורות האחרונים, שלכאורה לא נראו כל כך נסים ונפלאות כבדורות הקודמים, יש לשאול מה נשתנו דורות אלו מקודמיהם.

ובאמת מובא בספרים, כי כשם שקיימים חמשים שערי קדושה, כך כנגדם קיימים חמשים שערי טומאה – בהדרגה, כלומר שהשער החמשים – הוא הטמא ביותר.

מהו "השער החמשים"

ומובא בספרים כי שער זה הוא הכפירה והאפיקורסות וחוסר האמונה בהשם יתברך ובתורתו הקדושה. ובעוונותינו הרבים נמצאים אנו בשער זה – בשער הטמא ביותר, אשר בו רוח הכפירה מרחפת על פני העולם, וברחבי תבל פשׂתה מספחת השקר והטומאה.

ומקוִים אנו להשם יתברך, שיוציאנו במהרה מאפילה לאורה, ויגאלנו גאולת עולמים, כאשר נשבע לאמור (תהלים סה) "אמר ה' מבשן אשיב, אשיב ממצולות ים".

"מבשן" ראשי תיבות – מהיותם בשער נ' (חמִשים, של טומאה) "אשיב ממצולות ים", "ים" בגימטריא נ' – חמשים וכנ"ל. ויהי רצון שיראו עינינו בכך וישמח לבנו על כך, במהרה בימינו אמן.

הסתר פנים

והנה, ככל שנמצאים יותר במקום טומאה, יותר "בעומק", ה' יצילנו, אזי קיים יותר "הסתר פנים", כמו שבמצולות ים החושך גדול יותר ככל שמעמיקים, והשם יתברך פחות מגלה עניינים רוחניים, נסים ומופתים וכד'.

ועל כך נאמר (דברים לא) "ואנוכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא", "אסתירה פני מהם" (שם לב), ופסוקים אלו נאמרו כידוע על דורות אלו האחרונים, כי רוצה השם יתברך לבחון את הראויים לגאולה ולכן מסתיר פניו, כי בכך מעשיו של האדם כנים יותר (כמובא בספרים).

ועל פי זה מובן בס"ד מדוע בדורות האחרונים לא רואים כל כך נסים ונפלאות כבדורות הקודמים, מפני שגדול הוא הסתר הפנים הנגרם בעקבות הטומאה בה שקוע הדור (וע' ברכות כ.).

היכולת לשנות את הטבע

וממילא מובן הדבר האמור בספר "דרך ה'" (להרמח"ל), כי היותר קרוב להשם יתברך – יותר מסוגל לכך שיֵעשו מופתים על ידו, כאשר מובא לעיל, כי היותר קרוב לקדושה – אצלו יש פחות הסתר פנים, וממילא יותר מסוגל הוא לשינוי הטבע על ידו. ובכך יובן בס"ד מה שנהגו העם לבקש ברכות מצדיקים.

ברכה מצדיקים

ואמנם ברור כי אין להטריח את השם יתברך לשנות הטבע בזמן שאפשר לפעול על פי דרך הטבע לפתרון הבעיה (ר' תענית כד.), אך במקרים רבים, לאלה שפונים לקבל ברכות – כבר אין מה לעשות על פי דרך הטבע, ומשום כך טוב שפונים לקבל את ברכת הצדיקים המסוגלים לשנות הטבע.

ופעמים שבאמת אפשר לפעול על פי דרך הטבע, אך מחמת הדחק, קושי העניין, או נחיצותו הדחופה, לא מסתכלים על שום דבר ורוצים ישועה תכף ומיד, גם אם תהיה זו למעלה מגדר הטבע. אשרי תמימי דרך – בעלי אמונת חכמים.

כלב בן יפונה בחברון עיר הענקים

וזהו כעניין המובא בזוהר הקדוש (שלח דקנ"ח ע"ב) בעניין כלב בן יפונה שהלך להשתטח על קברי אבות בחברון, להנצל מעצת מרגלים.

והרי נשאלת השאלה, כיצד באמת עשה כן כלב, הלא הכניס עצמו במקום סכנה, כי חברון – היא קרית ארבע, בה נמצאו אז ארבעת הענקים אחימן, ששי, תלמי ואביהם, ושאר אויבינו ומבקשי נפשנו, ואם כן – מסתכן הוא בכניסתו לשם, והלא אין לעמוד במקום סכנה ולסמוך על הנס (תענית כ:).

כל רעה, רק לא אשה רעה

כל רעה, רק לא אשה רעה

ואין דבר קשה לאיש יותר מאשה רעה, וכמו שאמרו חז"ל (שבת יא.): "כל רעה ולא אשה רעה", ואמרו (מדרש עשרת הדברות דיבור השביעי): אשה רעה – אין קץ לרעתה, ורעה יותר מגיהנם.

וקשה היא לו יותר ממוות ככתוב (קהלת ז) "ומוצא אני מר ממוות את האשה", וזה הרי נאמר על אשה רעה (ראה ברכות ח. וע' יבמות סג.). כי היא עיקר החומה והמגן שלו וכו' (כנ"ל), והיא עיקר הבית, שעל כן נקראת "עקרת הבית" (במדב"ר פי"ד סי' ח), ואם אותה אין לו כי רעה היא – מה יש לו.

האשה תכבד את בעלהּ

לכן תשתדל כל אשה לעשות ככל אשר תוכל, בכדי שתהא לבעלה נחת רוח, ויוכל לבצע תפקידו בתורה, תפילה ומעשים טובים, שבשכר זה זוכה האשה לעולם הבא באופן היותר מושלם (ברכות יז. וע' פנ"י שם) וכן בלכתו לעבודה, שיהא שרוי ברוגע המחשבה.

ועזרתה זו מאד חשובה, עד שאף על ידי מילה טובה בבוקר, כל יומו מקבל צורה אחרת לגמרי. ועל כך אמרו חז"ל (יבמות סג:): בֹּא וראה כמה טובה אשה טובה, שהכתוב משבחה שנאמר "מצא אשה מצא טוב".

לצאת מן המחלוקת

ובזמן חילוקי דעות בין בני הזוג, מובא בגמרא (ב"מ נט.) כי בעניינים הנוגעים לרוחניות – יעשו כדעתו (כמובן כאשר מקור דבריו מן התורה, וכדעת חכמים), והנוגעים לגשמיות – כדעתהּ.

עשו לכם רב

וכמובן שהכל – כּדת יֵעשה, שישתדלו שניהם בכל דעותיהם, שתהא דעתם שווה לדעת קונם, הוא השם יתברך, כלומר שירצו תמיד לעשות רצונו יתברך, וזה רק על ידי שיעשו להם רב הבקי בתורה, ויראת השם בכל מעשיו, ובכל מחלוקת ביניהם ישאלו דעתו, וכל אשר יאמר יקבלו בלא עוררין, וכן יעשו.

ועל ידי זה יזכו להקים בית של צדיקים ותלמידי חכמים, צדקניות צנועות ויראות שמים, לתפארת אומתנו ותפארת משפחתם. והאמת והשלום אהבו.

מצא אשה מצא טוב

מצא אשה מצא טוב

נאמר בספר משלי (פרק יח) "מצא אשה מצא טוב, ויפק רצון מה'". ובדרך דרש מפרשים כי מי שמצא אשה – רק עתה נקרא הוא "טוב", כי כשאין לו אשה נקרא – "לא טוב", כמו שנאמר – "לא טוב היות האדם לבדו" (בראשית ב. ור' יבמות סב: וכ"ה בזוהר ויקרא ד"ה ע"א).

ולמה הוציאו הכתוב בלשון "מצא", מכיוון שהאשה נקראת אבידה (קידושין ב:), שכן בשמֵי שמֵי קדם, לפני ירידת נשמותיהם לעולם – היו לנשמה אחת.

וכשיורדת נשמת האיש לעולם, מכריזים למעלה כי בת פלוני שהיא בעצם מי שהיתה שותפתו לנשמה לפני ירידתו, היא זו שתהיה אשתו ושותפתו לעתיד, והיו לבשר אחד (סוטה ב.).

ולאחר שירדו שתי הנשמות יצטרך זה שדרכו לחזר, האיש, לחזר אחר אבידתו, החצי השני של נשמתו, שהיה שלו בעבר ועתה אבד, וכשימצאנו תהיה זו שמחה למעלה ולמטה, "ישמחו השמים ותגל הארץ", כי טוב הדבר בעיני ה'.

ברכת ה' לנישאים

והנה הנושא אשה זוכה לברכה מיוחדת מאת השם יתברך, כמובא בתרגום הפסוק הנ"ל, ויפק רצון מה' – ומקבל רעותיה מן אלהא (ומקבל רצונו מאת האלוקים). וזה תואֵם אפוא למאמר חז"ל (יבמות שם) כי השרוי עם אשה שרוי בברכה שנאמר "להניח ברכה אל ביתך", ו"בֵיתו" – זו אשתו (סוטה מד.).

ברכה בפרנסה

ונמצא אם כן כי בלא אשה – אין ברכה, ואגב מכאן תשובה לאותם בורים וריקים המאחרים נישואיהם, בטענה שרוצים הם לצבור כסף או רכוש וכד', מה שלא יוכלו לעשות לאחר הנישואין לפי דעתם המשובשת.

ולו חכמו ישכילו כי אדרבה, דוקא לאחר הנישואין תהיה להם ברכה מאת ה', וברכת ה' – היא תעשיר (משלי י), ואילו כעת אין בכסף זה ברכה.

כבוד האשה

ולכן אמרו חז"ל: לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתו, מפני שאין הברכה מצויה בביתו של אדם אלא בשביל אשתו, וכן אמר רבא "כבדו נשותיכם כדי שתתעשרו" (ב"מ נט.). וזוכה גם לתורה, שלום, הגנה (חומה), שמחה ועוד (יבמות שם).

מכבדהּ יותר מגופו

ואשר על כן, כמה ראוי לו לאדם לכבד את אשתו ולעשות רצונה (כמובן כאשר רצונה הוא כרצון התורה הקדושה), וכל שכן לא להכעיסה, או לגרום לה חלישות דעת ועצבות חלילה, לא יֵעשה כן בעמנו, הלא היא עצם מעצמיך ובשר מבשרך וחלק מנשמתך.

ולכן ציוו חכמינו הקדושים ואמרו כי צריך האדם לאהוב את אשתו כגופו ולכבדה יותר מגופו (יבמות סב:), "לאוהבה כגופו" – מובן, ואהבת לרעייתך כמוך, אך מהו "מכבדה יותר מגופו"? התשובה היא כי אם קיים מצב בו יש להחליט אם לדאוג לכבודו או לכבודה, יש להעדיף את כבודה, גם אם ייפגם בכך כבודו הוא.

לכבדה בכל מקרה

ואדרבה, ישתדל לשמח אותה בכל יכלתו, אף אם אינה עושה רצונו כל כך.

וכמובא בגמרא (יבמות סג.:) מעשה בר' חייא, שהיתה אשתו מצערתו הרבה, ובכל זאת, כשראה חֵפֶץ שיכול לשמח אותה, מיד קנה אותו, שמרוֹ במטפחת, ונתן לה במתנה בהזדמנות הראשונה, ו"רב" – תלמידו, כשראה כן, שאלוֹ: "רבינו הרי היא מצערת אותך"!

ענה ואמר לו ר' חייא, "דיינו שמגדלות את בנינו ומצילות אותנו מן החטא"… הרי לפנינו קו מחשבתם של גדולי ישראל שידעו להעריך ולהוקיר את נשותיהן, לדבר על הנקודות הטובות שבהן, ולהעלים עין מן החסרונות.

עזר כנגדו

וכל שכן שהאשה תכבד את בעלה, שהרי על זה נאמר "עזר כנגדו", שתעזור לו ותכבד אותו, וכל שכן שלא תכעיסהו, או תגרום לו עצבות וחלישות דעת חלילה, אלא תשתדל לעשות רצונו כפי יכלתה.

ועל אשה טובה כזו אמרו חז"ל: "זכה – נעשית לו עזר" (יבמות סג.). וכן אמרו עליה: "אשה טובה – מתנה טובה לבעלה" (שם).

ועוד נאמר עליה (תנא דבי אליהו רבא פ"ט אות ח): "אין לך אשה כשרה בנשים, אלא אשה שהיא עושה רצון בעלה" (וע' נדרים סו:). ואם הנקבה שולטת בזכר, דבר זה מביא דינים מיתה ועוני רחמנא ליצלן (ת"ז ד"י ע"א).

ובמדרש נאמר, מי נקראת אשה טובה? שאוהבת את בעלה ומתפללת לפני הקדוש ברוך הוא שלא יכעס עליה בעלה, ומתפללת על חיי בעלה שיאריכו (מדרש עשרת הדברות דיבור שביעי).

וזוהי "אשת חיל", אישה שנותנת לבעלה חיל וכח, כוחות גשמיים ורוחניים, היא דואגת לצרכי הבית ודואגת לזרזו על התורה והמצוות, ומעודדת ומשמחת אותו, ומחמיאה לו תמיד, זוהי אשת חיל, שנותנת כוחות לבעלה ולא נוטלת ממנו כוחות כעניין הכתוב "אל תיתן לנשים חילך" (משלי לא), שיש נשים שרק לוקחות כוחות מהבעל, וזו נותנת לו כוחות, אשרי אישה שבעלה נעזר בה באמת ואשרי האיש שיש לו אישה כזו!

השם יתברך אינו מתייאש מאיתנו

השם יתברך אינו מתייאש מאיתנו

כי יאוש בעניין זה פירושו שיודע האדם כי אבדה תקוותו ותוחלתו מהשם יתברך, וכי אין השם יתברך רוצה בו להיות בחלקו, מצב כזה אמוּר לגרום ליאוש.

ודבר זה הוא בלתי אפשרי, כי השם יתברך לעולם לא מתייאש ממנו ולא מאף אחד, ונותן הזדמנויות ורמזים לכל אחד לחזור בתשובה, אף אם גדלו ועצמו פשעיו, וכאשר אירע עם ירבעם בן נבט ומנשה – מלכי ישראל (ר' סנהדרין קב: קג.).

מדרגת האדם – כמידת ההתחזקות בנפילה

וכלל גדול נֶאמר בעניין התחזקות האדם אחר הנפילה: כפי ריבוי הפעמים בהן התחזק לאחר הנפילות וכפי איכות החיזוק – בזה נמדדת מדרגתו הרוחנית בעולם העליון ("שיח שרפי קודש" ח"ד סי' מה).

פלאי פלאים! יודעים בשמים כי עפר אנחנו, וכי מועדים לנפילות אנחנו, ורק מחכים לקימתנו המהירה מן הנפילה והתחזקותנו ותשובתנו לאחר החטא.

עצה לחיזוק

ועצה לחיזוק היא שישמח שלפחות יהודי הוא, ורוצה הוא לעבוד את השם יתברך ("ליקוטי עצות", התחזקות ח), ואם כן, אף אם היו נפילותיו רבות אין ספור, מכל מקום יאמר לעצמו הרי עשיתי על כל פנים מעט מעשים טובים, גם בזה יש לשמוח. שהרי הגוי גם את זה לא עושה (וראה בחיי מוהר"ן סי' תקצג).

וישמח גם בכך שלפחות כואב לבו בקרבו על חטאיו, אשר זהו סימן שמאמין הוא וירא שמים הוא, שאם לא כן, לא היה דואג על העוון, וכן על זו הדרך יחזק את עצמו ולא יפול ברוחו בשום פנים.

יצר הרע רוצה את היאוש

ומובא (בספר "שיח שרפי קודש" ח"ה סי' מט) כי היצר הרע רוצה את היאוש והעצבות שלאחר העברה, יותר מן העבירה בעצמה! כי העצבות היא פתח לעוד הרבה חטאים.

ויש לומר בס"ד כי על כך נאמר "ירבו עצבותם אחר מהרו" (תהלים טז), כלומר כאשר מתרבה העצבות אצל האדם, מיד ממהרת הסטרא אחרא להגיע. ה' יצילנו.

ובזה יש לפרש בס"ד מקרא שכתוב "אל תשמחי אויבתי לי כי נפלתי קמתי" (מיכה ז), פונה אל הסטרא אחרא האויבת ואומר, אל תשמחי אם נפלתי, כי אין אני בעצבות, ויש לי תקומה, ואין נפילתי נפילה אלא קימה, כי הירידה לצורך עליה. ולעולם יאמר אדם כך ליצרו ויקום בזריזות מן הנפילות.

דף חדש

לכן ישַמח עצמו כי לפחות רוצה הוא להתחזק יותר ויותר בעבודת השם יתברך (ר' "לקוטי מוהר"ן" ח"ב סי' סח), אך יתחיל באמת מעתה התחלה חדשה ודף חדש, ועניין זה חשוב מאוד למעלה, שמיד לאחר שהאדם נפל – יקום מחדש לעבודת השם יתברך, לכן ישתדל לחזק את עצמו בכל דרך אפשרית.

טעות החסידים

ובספר הקדוש והנפלא "לקוטי מוהר"ן" (ח"א סי' כה) כתב בלשון זו: ובזה טועין החסידים הרבה, שפתאום נדמה להם שנפלו מעבודת ה'.

ובאמת אין זה נפילה כלל, רק מחמת שצריכין לעלות ממדרגה למדרגה, ואז מתעוררין ומתגברין מחדש הקליפות שהם התאוות והבלבולים והדמיונות והמחשבות והמניעות.

על כן צריכים להתגבר בכל פעם מחדש, לחזור ולהכניע ולשבר הקליפות והמניעות וכו' שבכל מדרגה ומדרגה מחדש, אבל באמת אין זה נפילה כלל. ע"כ. מתוק מדבש ונופת צופים!

חדשים לבקרים

ויסוד חשוב זה, צריכים להוציאו לפועל בכל יום, כי בכל יום עובר על כל אדם מה שעובר.ואף מי שעבר על העבירות החמורות ביותר, העיקר הוא שמעתה ישַמח ויחזק עצמו כי עדיין יהודי הוא, ויקום ויתחיל מחדש (וראה בספר הקדוש "לקוטי מוהר"ן" ח"א סי' רו). ואין ספק כי השם יתברך יעזרהו, יחזקהו בכל דרכיו ויקרבהו לעבודתו.

ובספר "משיבת נפש" ליקט מספרי מוהר"ן מברסלב זצ"ל דברים נפלאים וערבים המחיים ומשיבים את הנפש, לך נא ראה ותרוה נפשך.

אתה סתר לי מצר תצרני

והעיקר הוא כי לאחר כל נפילה יקיים "חו"ק ולא יעבור", דהיינו חרטה וידוי וקבלה לעתיד, שהם שלושת חלקי התשובה, דהיינו שתכף ומיד לאחר החטא חס ושלום יתחרט עליו בלב נשבר ויתוודה בפה מלא לפני השם יתברך על חטאו ויודה שטעה וחטא, ויקבל על עצמו מכאן ולהבא להמנע מכך.

ואחר כך יקיים "אתה סת"ר לי", סייגים, תפלה, רצון. דהיינו סייגים – להתרחק כמטחווי קשת מן העוון ואביזריו, תפלה – להשם יתברך שיעזרהו לגבור על יצרו, רצון – לרצות בכל נפשו להתנתק מן העבירה.

וכאשר מקיים זאת, זוכה ל"מצר תצרני", דהיינו שהקדוש ברוך הוא שומרו מן היצר הרע, וגם כי ילך בגיא צלמוות – השם יתברך עמו, אל יעזבנוֹ ואל יטשנוֹ לעולם ועד.

לא לסגת אחור

ועוד עיקר גדול בשעת נפילה, שלא לשמוע לפיתויי היצר הרע המפתה את האדם לחשוב כי או הכל או לא כלום, דהיינו אם אינו מושלם, אזי גם אין רצונו בכלום, וכאשר אבדתי אבדתי.

אין הדבר כן חס ושלום, אלא מה שאפשר לחטוף יחטוף, גם אם רבים הם חסרונותיו, וכן אמר מוהר"ן מברסלב זצ"ל שבשעת נפילה על כל פנים יחזיק עצמו במדרגתו ולא ירד בשום אופן יותר ממה שכבר נפל. ע"כ.

וכה יאמר ליצרו, הפלתני בעבירה, ואינני יכול כרגע להתקדם, אך זה ודאי שלסגת אחור – אינני נסוג! ורק מלהתקדם תוכל כעת למנעני, וגם זה רק לעת עתה, כי בהזדמנות ראשונה אמשיך להלחם ולהתקדם הלאה בעבודת השם יתברך.

ולכן באמת לא יסוג משום דבר שקיבל על עצמו ורק חזק ואמץ לעמוד על עמדו ולא ליפול יותר.

ועל כן יאמרו המושלים – הרוצים למשול ביצרם, חזק ונתחזק, ונמשיך בשמחה בעבודת השם יתברך ובמלחמה נגד היצר הרע למען לא נבוש ולא נכלם ולא ניכשל לעולם ועד!