ספר תורה מחיר – כמה עולה ספר תורה מחירים? קרא כאן!

כמה עולה ספר תורה? בבתי כנסיות בכל רחבי העולם בצד מזרח הפונה לכיוון ירושלים עיר הקודש, נמצא ארון הקודש בו מונחים ושמורים בקדושה ספרי התורה רוצה לדעת על ספרי תורה מחירים? קרא במאמר הבא! ספר תורה הינו לב ליבה של היהדות, התגלמות והמחשת הקשר של עם ישראל עם בורא עולם, התורה והמצוות. הנשמה, הלב והמוח… Continue reading ספר תורה מחיר – כמה עולה ספר תורה מחירים? קרא כאן!

בן תורה אברך – סיפור מיוחד

סיפור על בן תורה אברך הוא בעל המעשה דנן הוא אברך כולל בעל משפחה גדולה, שמצא את עצמו בערב חג הפסח במצב קשה במיוחד. לא די שהיה עליו לגייס כספים להוצאות החג, עוד השתרגו עליו חובות רבים שבדיוק עכשיו הגיע עת פירעונם. החג הלך והתקרב, ובידו לא היה מאומה. היה זה יום אחד של ערבי… Continue reading בן תורה אברך – סיפור מיוחד

הסדר כמו חצי עבודה

הסדר כמו חצי עבודה מורגל בפי אנשים לומר "עשית סדר עשית חצי עבודה" (וע' ב"שיחות הר"ן" סי' רלד), כלומר שהעבודה בלא סדר, מסובכת היא ומבולבלת, ולוואי שבסופו של דבר תֵעשה כראוי. וכשהיא נעשית תוך כדי סדר – הכל פשוט וקל, ובסופו של דבר כלתה ונגמרה המלאכה בצורה הראויה, בעזרת ה'. סדר בעבודת ה' ולא רק… Continue reading הסדר כמו חצי עבודה

Published
Categorized as Blogging

קבלת היסורים היא על ידי שתיקה ותפילה

קבלת היסורים היא על ידי שתיקה ותפילה וזוהי הנקראת קבלת יסורים באהבה, וכמו שאמרו חז"ל (ברכות סב.) "קבלה דיסורי שתיקותא ומבעי רחמי", קבלת היסורים היא על ידי שישתוק ויבקש רחמים על יסוריו שיחלפו ממנו. וכשאדם מחרפו ומביישו, אין לך יסורים גדולים מאלו, וכשמקבל זאת בדרך הנ"ל אשרי חלקו. שהרי אמרו חז"ל כי הנעלבים ואינם עולבים,… Continue reading קבלת היסורים היא על ידי שתיקה ותפילה

Published
Categorized as Blogging

תשועה – ברָב יועץ

אהב את ה"שמא" ושנא את ה"מה בכך" ואמרו חז"ל (דרך ארץ זוטא א) אהוב את ה"שמא" ושנא את ה"מה בכך". כלומר, שכאשר ניצב ספק בפני האדם, אם מעשה מסוים מותר הוא או אסור, כשר או טרף, טמא או טהור וכו', אל יורה לעצמו היתר לאמור "מה בכך", ומה כבר יכול להיות, זוהי דרך הרדודים באמונתם,… Continue reading תשועה – ברָב יועץ

Published
Categorized as Blogging

ספק הוא עמלק

ספק הוא עמלק מובא בספרים כי "ספק" בגימטריא שווה ל"עמלק" (240). ולא לחינם הוא, כי יסוד גדול טמון כאן, והוא כי כאשר מתעורר ספק אצל האדם בענייני עבודת השם יתברך, והוא אינו פותרו, מתחילים היצר הרע וקליפות עמלק להסיתו לַכיוון השלילי יותר שבספק. ונמצא אם כן כי הספק הוא בעצם מכשול בפני האדם, המתבטא בכך… Continue reading ספק הוא עמלק

Published
Categorized as Blogging

נס נסתר – בכל יום, לכל אדם

נס נסתר – בכל יום, לכל אדם וכל זה אמור לגבי נס נגלה, אך נס נסתר – הוא בכל יום לכל אדם, והכוונה היא לנס המתלבש בדרך הטבע, ובקושי האדם שם לב לכך, איך שעניין מסוים הסתדר בדיוק על הצד היותר טוב, ואיך שאדם פלוני הגיע בדיוק בזמן המתאים ביותר, ואיך שעזר לו אך עתה… Continue reading נס נסתר – בכל יום, לכל אדם

Published
Categorized as Blogging

לעושה נפלאות…

לעושה נפלאות… נאמר בספר תהלים (פרק לו) "לעושה נפלאות גדולות לבדו – כי לעולם חסדו". והכוונה היא, כי מפני אהבת השם יתברך את עמו, והחסד הנצחי שרוצה לגמול עמנו, משום כך פעמים רבות עושה עמנו נסים ונפלאות אשר לא נבראו בכל הארץ ובכל הגוים. ניסים כלליים וכמו שמסופר רבות בתנ"ך ובספרות חז"ל, ראשונים ואחרונים, אשר… Continue reading לעושה נפלאות…

Published
Categorized as Blogging

כל רעה, רק לא אשה רעה

כל רעה, רק לא אשה רעה ואין דבר קשה לאיש יותר מאשה רעה, וכמו שאמרו חז"ל (שבת יא.): "כל רעה ולא אשה רעה", ואמרו (מדרש עשרת הדברות דיבור השביעי): אשה רעה – אין קץ לרעתה, ורעה יותר מגיהנם. וקשה היא לו יותר ממוות ככתוב (קהלת ז) "ומוצא אני מר ממוות את האשה", וזה הרי נאמר… Continue reading כל רעה, רק לא אשה רעה

Published
Categorized as Blogging

מצא אשה מצא טוב

מצא אשה מצא טוב נאמר בספר משלי (פרק יח) "מצא אשה מצא טוב, ויפק רצון מה'". ובדרך דרש מפרשים כי מי שמצא אשה – רק עתה נקרא הוא "טוב", כי כשאין לו אשה נקרא – "לא טוב", כמו שנאמר – "לא טוב היות האדם לבדו" (בראשית ב. ור' יבמות סב: וכ"ה בזוהר ויקרא ד"ה ע"א).… Continue reading מצא אשה מצא טוב

Published
Categorized as Blogging